Til våre kunder


I henhold til løpende avtaler skal prisendringer på Bibliofil, teknisk serviceavtale, fjernkjøring og andre tjenester baseres på endring i konsumprisindeksen.

Med basis i konsumprisindeks (KPI) pr. 15. august 2022 varsler vi derfor at våre priser og grunnlag for beregning av løpende avgifter vil bli øket med 6,5% fra 1.1.2023.

Dette er basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå, i melding datert 9. september 2022.

se: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen

Ugle