Dugnadsbasen

Dugnadsbasen er en samling katalogposter som er satt sammen av poster avlevert av enkeltbibliotek. Deltagende bibliotek godkjenner at andre bibliotek kan benytte disse postene som grunnlag for sin katalogisering.

Ideen bak er at alle bidrar med sitt til felles beste. Det enkelte bibliotek er ansvarlig for sin egen katalog og bruker tid og ressurser på katalogiseringsarbeidet. Det må nødvendigvis bli en del dobbeltarbeid av dette, d.v.s. at mange bibliotek gjør den samme jobben.

Vårt siktemål er å begrense dette dobbeltarbeidet og gjøre vårt for at katalogiseringsarbeidet skal bli mindre ressurskrevende. Som en bruker konkluderte: «Alle skal holde sin lokale standard og dugnadspostene skal betraktes som gjensidig førstehjelp til raskere katalogisering av nye titler».

Ved at det enkelte bibliotek velger å dele resultatet av sitt katalogiseringsarbeid, katalogpostene, med de andre bibliotekene, oppnår man at man i svært mange tilfeller har gode eksternposter når man skal katalogisere.

Alle BIBLIOFIL-bibliotek har en velutbygd nettverkskommunikasjon, noe som gjør det mulig å effektivt distribuere katalogposter mellom bibliotekene. All avlevering og distribuering av dugnadsposter skjer automatisk.

Med denne modellen vil et bibliotek kunne kombinere deltagelse i dugnaden med abonnement på BIBBI-poster.

Dugnad FAQ

Hva koster det å delta?

Ingenting. Dette er en ekte dugnad, uten betaling for bruk, og uten godtgjøring for bidrag.

Hva gjør vi for å delta?

Dugnadsbasen består av en yter-del og en nyter-del. Det man yter er katalogposter. Man avleverer katalogposter til Dugnadsbasen ved katalogisering. Nyterdelen består av tilsendte eksternposter.

For å delta i oppbyggingen av Dugnadsbasen må man avlevere poster. Senere vil vi detaljert vise hvilke parametre som kan settes, og hva de ulike verdiene innebærer. Disse parametrene setter systemansvarlig for hele biblioteket.

For delta som nyter kreves ingenting. Dugnadspostene triller inn i eksternbasen hos samtlige BIBLIOFIL-bibliotek.

For systemansvarlige: Hvilke parameter kan man sette for å avlevere poster?

I BIBLIOFIL-menyen har man menyvalget «Administrasjon av parametre» (menyvalg 9, 1, p). Man velger så «Katalogmodulen», deretter «Globalt», evt. «Pr. database». Den aktuelle parameteren er «Ved lagring kopier katalogpost til dugnads…». Denne parameteren består av to deler. Først velger man mellom «Default» og «Tvungen». Default betyr at man skal få spørsmål hver gang man lagrer en katalogpost. Tvungen betyr at man aldri får noe valg. En bestemmelse er tatt som gjelder alle brukere. Deretter skal man velge standardverdi, «Ja» eller «Nei».

En oppsummering av de mulige verdiene av denne parameteren og hva det innebærer: – Tvungen / Ja: Alle katalogiserte poster sendes til Dugnadsbasen uten spørsmål. – Tvungen / Nei: Ingen katalogiserte poster sendes Dugnadsbasen. Ingen spørsmål. – Default / Ja: Ved lagring kommer spørsmål om posten skal sendes Dugnadsbasen. Standardverdi i boksen er «Ja» – Default / Nei: Ved lagring kommer spørsmål om posten skal sendes Dugnadsbasen. Standardverdi i boksen er «Nei»

Hvis man ikke endrer på parameterinnstillingen lokalt, får man parameterinnstillingen som er sendt ut fra oss, som er «Default / Ja».

– Hva slags parameterverdi er best for oss?

Det avhenger i første rekke av om dere vil delta eller ikke. Ønsker dere ikke å delta, velg verdien «Tvungen / Nei».

Hvis dere ønsker å delta, og ikke har BIBBI-data eller andre eksterndata med restriksjoner, vil verdien «Tvungen / Ja» være et godt alternativ.

Hvis dere har BIBBI-data, vil verdien «Default / Ja» være bra. Da vil dere ved hver lagring ta stilling til om katalogposten skal meldes til Dugnadsbasen.

Hvor er Dugnadsbasen?

Selve basen ligger hos Bibliotek-Systemer As i Larvik, men alle bibliotekene mottar hver natt en sending som består av siste dags tillegg og endringer i Dugnadsbasen.

Hvilke poster blir tilgjengelige i Dugnadsbasen?

Dugnadsbasen vil bestå av katalogposter med ISBN-nummer som ikke er belagt med restriksjoner. Poster fra Biblioteksentralen, såkalte BIBBI-poster, blir ikke tatt inn i Dugnadsbasen.

Enkeltposter fra BIBSYS er ikke belagt med restriksjoner, og kan fritt kopieres av alle. (Det er ingen automatisk import av BIBSYS-poster til Dugnadsbasen.)

Blir alle våre tagger synlige?

Nei. Vi tar ikke med lokale tagger, dvs. fra tag X90 til tag X99, bortsett fra 691 og 692. Disse blir tatt med. Lenketaggene 760, 769, 780 og 785 blir også utelatt.

Skal vi melde endringer til Dugnadsbasen?

Ja. En endring blir tolket som en forbedring.

Hvordan kan vi rette feil i tidligere avleverte katalogposter?

Ved å melde endringer til Dugnadsbasen, blir alle tidligere spor av innmeldt katalogpost slettet før endringen blir lagt inn. Evt. tidligere feil forsvinner automatisk.

Hvor lang tid tar det fra en post er katalogisert første gang til jeg kan bruke den?

Når et bibliotek har katalogisert en bok vil den være tilgjengelig som eksternpost hos de andre deltagende bibliotekene dagen etter.

Hvordan finner man ut hva som er en BIBBI-post?

Vi søker etter 5 kjente «merker». Det er tag «015 $bBIBBI»; det er «$2BS» i alle tagger, og det er 008 posisjon 28 (offentlig publikasjon) hvor Biblioteksentralen har lagt koden «a» og posisjon 39 (katalogiseringskilde), indikator 2 er lik 2 (Biblioteksentralen, autorisert post) eller 3 (Biblioteksentralen, uautorisert post). Det siste kjente merket er i tag 082, indikatorverdi 2 lik 1.

Poster som inneholder noen av disse merkene blir avvist fra Dugnadsbasen.

Hvordan finner man ut hva som er en Dugnadspost i eksternbasen?

Når du søker i eksternbasen vil alle dugnadspostene være merket «dugnad» ytterst til høyre på linjen.

Hvordan kan jeg hindre at eksternområdet oversvømmes av dubletter?

Dugnadsbasen består av kun en post pr. ISBN-nummer. Programmet som mottar innmeldte poster, slår sammen poster med samme ISBN-nummer fra forskjellige bibliotek og fjerner duplikate innførsler av repeterbare tagger, f.eks. emneord.

Blir det lest korrektur på postene før de meldes til Dugnadsbasen?

Det avgjør det enkelte bibliotek. Ved å velge verdien «Default / Ja (eller Nei)» i parametersettingen, får man spørsmål ved lagring av katalogposten om den skal meldes til Dugnadsbasen.

Dette kan man utnytte til å forsinke innmelding til man har lest korrektur. Hvis man først ønsker å lese korrektur svares det «nei» ved lagring. Korrektur leses og post lagres på ny. Først da bekreftes det at postene skal oversendes Dugnadsbasen.

Det er vel alikevel et spørsmål om det ikke er like greit å sende poster som ikke er korrekturlest til Dugnadsbasen. Når de lagres etter korrekturlesning, vil alikevel tidligere spor av posten fra biblioteket forsvinne. Dette blir det som sagt opp til det enkelte bibliotek å avgjøre.

Kommer bestillingsposter med?

Nei.

Er det kvalitetskontroll på postene?

Kvaliteten på postene er ivaretatt av programmet som setter postene sammen. Det er kun poster med ISBN nummer som vil bli tatt med i basen. Alle poster med kjente tegn på at de er BIBBI-poster blir avvist. Ut over dette er håndteringen helt og holdent automatisk, og det vil ikke bli foretatt noen manuell vurdering av postene.

Kvalitetssikringen av poster som lagres i lokal base, vil alltid være det enkelte biblioteks ansvar. Dugnadsbasen vil bestå av katalogposter som er sammensatt av hva andre bibliotek har godkjent for lagring i sine baser, men det er det enkelte biblioteks ansvar hva de vil lagre i sin egen base. En katalogpost i Dugnadsbasen er ment å være et grunnlag for katalogisering på det enkelte bibliotek.

Hvorfor er det så mange emneord på posten?

Programmet sørger for at det bare kommer en ikke-repeterbar-tag på posten. Men når det gjelder repeterbare tagger, så vil ethvert emneord eller bi-innførsel som ikke finnes fra før, bli lagt til posten.

Består basen bare av bøker og tidsskrifter, eller kan vi finne musikk der også?

Basen består i dag kun av bøker; poster med ISBN-nummer.

Vil eksternbasen føre til plassproblem?

Innen overskuelig fremtid er ikke dette noe problem. Vi vil overvåke dette og iverksette tiltak dersom Dugnadsbasen blir for plasskrevende.

Hvem får tilgang?

Alle BIBLIOFIL-bibliotek får tilgang.

Ugle